Wellcome to our website!

400-886-80902149659191

Commvault备份软件

产品概述

                               无与伦比的全面保护方案

 
                                                                                                    Commvault                                传统备份和恢复

用于在磁带/磁盘介质上存储                                                                                                                                                   
受保护的数据的标准备份和                                                               √                                                      √                              恢复功能,包括重复数据删
除和加密功能


通过常见的云存储提供商(Amazon、                                                                                                                                   Microsoft、Google 等)存储受保护的数据                                                                                               了解数据保护基础架构的运行情况                                                                                                              提供对所有文件系统、应用和虚拟平台的全面支持                                                                                     ×在二级位置复制实时数据的副本                                                                                                                 ×与大量行业领先硬件提供商集成,执行数据快照并                                 √                                                   ×                            利用这些快照执行备份操作


 
帮助终端用户保护、恢复数据甚至与他人共享数据                                                                                   ×保护并智能归档存储在本地和云中的邮箱中的用户                                                                                   ×                               数据,以及其他基于用户的数据存储库  
                                              ×传统备份和恢复解决方案可能需要额外费用或覆盖范围较小。
                                                只有 Commvault 能够在单个产品中提供您需要的所有功能。
 

北京微芯合创科技有限公司

地址 :     北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际1号楼11C
电话 :     400-886-8090
Q Q :     2149659191
邮编 :     100124

©2020 北京微芯合创科技有限公司 版权所有 京ICP备17015989号-1